Images Promotion VSC

มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

Images Promotion VSC

ร้านอาหารโอ๋กะจู๋ จ.เชียงใหม่

Images Promotion VSC

โรงเรือนปลูกแตงโม จ.บุรีรัมย์

Images Promotion VSC

โรงเรือน จ.นครราชสีมา

Images Promotion VSC
Images Promotion VSC

โรงเรือนปลูกกัญชง มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Images Promotion VSC
Images Promotion VSC

ฟาร์มกุ้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

Images Promotion VSC
Images Promotion VSC

HDPE Geomembrane สําหรับบ่อกักเก็บนํ้า จ.จันทบุรี และ จ.ตราด